Selecteer een pagina

Kapvergunning

Doordat de CPO en de Gemeente Beuningen bij de verkoop hebben afgesproken dat de gemeente de grond bouwrijp maakt voor het CPO, houdt dat in dat er 14 bomen gekapt moeten worden. De gemeente heeft daarom op 6 december 2017 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het (doen) vellen van een houtopstand op de perselen Gemeente Beuningen, sectie F, nummers 2810, 2832, 2831 aan de Houtduiflaan tussen 28 en 30 in Beuningen.

Deze vergunning is verleend op 23 januari 2018 omdat de gemeente heeft geoordeeld dat de bomen gekapt mogen worden op basis van artikel 2.2 lid 1 sub g van de Wet algemente bepalingen omgevingsrecht en de Bomenverordening.

De aanvraag om vergunning voor het kappen van 14 bomen is getoetst aan de Bomenverordening 2012. Een vergunning voor het kappen van gemeentelijke houtopstanden wordt geweigerd als de belangen van de vergunningverlening niet opwegen tegen de belangen van het behoud van de houtopstand op basis van één of meer van de in de Bomenverordening 2012 in artikel 6 genoemde waarden.

Hieronder vindt u een toelichting per in artikel 6 genoemde waarde voor deze bomen:

 1. Waarde van beeldkwaliteit
  Het huidige beeld van het gazon met bomen is prettig om te zien, maar de toekomtige woningen (bouwstijl 30-er jaren) hebben ook beeldkwaliteitswaarde. Nu is het en beetje eenverloren terrein. Met de woningbouw wordt ook de omgeving deels opnieuw ingericht en heeft toegevoegde beeldkwaliteitswaarde op een andere wijze.
 2. Cultuurhistorische waarde
  n.v.t. De bomen zijn aangeplant met de realisatie van de wijk en hebben verder geen geschiedenis.
 3. Waarde van vervangbaarheid
  n.v.t. Het betreft gangbare bomen, die niet onvervangbaar zijn.
 4. Natuurwaarde
  Iedere boom heeft natuurwaarde, maar dit zijn ‘sierbomen’ in een wijk. Deze maken geen onderdeeI uit van een groenstrook met hoge natuurwaarde.
 5. Bij zondere waarde
  n.v.t. Het zijn geen herdenklngsbomen o.i.d.
 6. Waarde van toekomstverwachting
  n.v.t. Het zijn gangbare soorten en dus vervangbaar
 7. Landschappelijke waarde
  n.v.t. De bomen staan in stedelijk gebied

De waarden van de te kappen bomen zijn niet dusdanig dat een van de genoemde waarden doorslaggevend is om de kapvergunning te weigeren. De bomen hebben individuele waarde, maar maken geen ondereel uit van de beeldbepaldende waardevolle structuren. Het bouwen van de woningen brent een verhoging van de beeldkwaliteit mee, omdat het nu verloren terrein is. Het belang van het bouwen van de woningen en daarvoor het kappen van de bomen is in dit geval groter dan het behoud van de bomen.

Met betrekking tot het groen en de bomen zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt. Bij het ontwerpen van het plan is gekeken naar waardevolle structuren en de bomen die beeldbepalend zijn. Hieruit bleek dat de Plantanen waarde voor beeldkwaliteit hadden en moesten blijven staan. Het stedenbouwkundige plan is hierop aangepast. Verder is er nog volop groen in de directe omgeving aanwezig, zoals de groenstroken lans de Burgemeester van Suchtelenstraat en de Plantanen aan de Houtduiflaan.
De gemeente heeft daarbij nog aangegeven dat zij voornemens is om over een L-vormige groenstrook de omwonenden te vragen mee te denken over de invulling ervan.

Gezien het bovenstaande kon de kapvergunning verleend worden .

De buurtbewoners hebben tegen dit besluit bezwaar gemaakt en een verzoek tot een voorlopige voorziening aangevraagd. Het verzoek is door de rechtbank afgewezen bij mondelinge uitspraak op 27 maart 2018.