Selecteer een pagina

Positieve uitslag bezwaarschriften

Doordat er helaas onvrede bij huidige buurtbewoners bleef, zijn zij tegen het unanieme besluit van de Gemeente Beuningen in beroep gegaan en hebben zij gemeend dat de gang naar de voorzieningen rechter noodzakelijk was. Er zijn dan ook twee verzoeken voor een voorlopige voorziening ingediend tegen de kapvergunning en omgevingsvergunning voor bouwen. Dit hield in dat er geen werkzaamheden plaats konden vinden totdat de voorzieningenrechter een uitspraak had gedaan. Op 27 maart was de voorzieningenrechter in Arnhem echter snel klaar en heeft bekrachtigd dat de omgevingsvergunning voor bouwen en de  kapvergunning terecht zijn toegewezen, waardoor de werkzaamheden weer konden worden ingezet.

De gronden van het bezwaar tegen de bouwvergunning waren:

 1. Er loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen de bestemmingsplanwijziging om op dit terrein huizen te bouwen. Het verlenen van een omgevingsvergunning om reeds te starten met de bouw is daarom ook prematuur en dient minimaal gestopt te worden tot na de uitspraak van de Raad van State.
 2. Aanvullende gronden

Het klopt dat er een beroepsprocedure bij de Raad van State loopt tegen het vastgestelde bestemmingsplan “CPO Houtduiflaan Beuningen”. De indiener van beroep, heeft echter geen verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State om het inwerkingtreden van het bestemmingsplan te schorsen. Dit betekend dat het bestemmingsplan op 23 januri 2018 in werking is getreden. De aanvraag om vergunning aan dit bestemmingsplan (het geldende bestemmingsplan) getoetst. Uit deze toets is niet bebleken dat er een strijdigheid is met het bestemmingsplan. 

Uit artikel 2.10 lid 1 van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht blijkt dat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen geweigerd moet worden als er sprake is van een weigingsgrond (limitatief imperatief stelsel). Aan de hand van de aanvraag hebben wij beoordeeld of er sprake is van een weigeringsgrond.

De weigeringsgronden zijn als volgt:

 1. Bouwbesluit
  De omgevingsvergunning hoeft niet op deze grond geweigerd te worden omdat met de ingediende stukken aannemelijk is gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012.
 2. Bouwverordening
  De omgevingsvergunning hoeft niet op deze grond geweigerd te worden omdat de activiteit ‘bouw’ voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Beuningen.
 3. Bestemmignsplan
  Het bestemmingsplan geeft gezien het bovenstaande geen weigeringsgrond voor deze vergunning.
 4. Redelijke eisen van welstand
  De omgevingsvergunning hoeft niet op deze grond geweigerd te worden omdat er geen strijd is met de redelijke eisen van welstand. Uit de kaarten bij de Nota Ruimtelijke Kwaliteit blijkt dat het gebied waar de CPO wil gaan bouwen aangemerkt is als welstandsvrij. Er is geen advies nodig van de Comissie Beeldkwaliteit. Het plan is dan ook niet getoetst aan de redelijke eisen van welstand.

Er zijn voor deze vergunning geen weigeringsgronden en de vergunning is verleend.

Het stuk dat de buurtbewoners aanvullend hebben aangeleverd is het ingediend beroepsschrift tegen het bestemmingsplan. Hier wordt in deze procedure niet verder op ingegaan omdat deze zaak onder de Raad van State ligt. Dit is ook niet relevant in deze procedure nu het bestemmingsplan gewoon in werking is getreden en het bouwplan correct daaraan getoetst is.